Upotrebljava se u profesionalnoj upotrebi kod razređivanja PU (poliuretanskih) lakova i farbi.

SASTAV: Sastavljen je od smeše rastvarača na bazi poliuretana.

Proizvod je lako zapaljiv i nadražavajući.

Category: Tag:

NAČIN UPOTREBE: Koristi se za razređivanje svih vrsta boja i lakova na bazi poliuretana,takođe se koristi za čišćenje alata koji se koriste pri raznim farbarskim radovima sa poliuretanskim bojama i lakovima. Najveću primenu ima u drvnoj industriji kod razređivanja temeljnih i završnih lakova koji se koriste za zaštitu obrađenog drveta.

POKRIVNOST I VREME SUŠENJA: Vreme isparavanja iznosi max 1 sat.

PAKOVANJE I SKLADIŠTENJE: Dostupan je u pakovanjima od 10L i 20L. Skladištiti u suvom i provetrenom prostoru.

ČIŠĆENJE ALATA I ODLAGANJE OTPADA: Ambalažu tretirati kao građevinski otpad. Sprečiti izlivanje u vodu, vodotokove, podrume, jame ili kanalizaciju te nakupljanje para u zatvorenim prostorijama.