Sredstvo za zaštitu drveta od insekata.
Aktivna supstanca: 0,25% permetrin.

Žižacid je tečno sredstvo za zaštitu drveta od insekata koji uništavaju ili oštećuju drvo. Koristi se za preventivnu ili kurativnu zaštitu drveta prve (I) klase koje će se koristiti u enterijeru. Preventivni tretman štiti drvo od insekata Hylotrupes Bajulus, Anobium Punctatum i Reticulitermes flavipes. Kurativnim tretmanom se deluje na insekte Hylotrupes Bajulus i Anobium Punctatum.

Koristi se za profesionalnu i opštu upotrebu, za zaštitu rezane drvene građe i gotovih proizvoda od drveta, a pre nanošenja završnih dekorativnih i/ili zaštitnih premaza (boje, lakovi i sl.).

KORISTITI BIOCIDE BEZBEDNO. PRE KORIŠĆENJA UVEK PROČITATI ETIKETU I INFORMACIJE O PROIZVODU.

Žižacid je gotov radni rastvor i nanosi se premazivanjem suve, dobro obrušene i čiste drvene površine, bez drvne prašine i drugh nečistoća. Premazivanje vršiti četkom. Nakon tretmana sa četke ukloniti višak proizvoda i četku oprati sapunom i vodom.

Preporučena doza za preventivni tretman: 200 ml/m2 (1L biocidnog proizvoda je dovoljan za tretman površine do 5 m2).
Preporučena doza za kurativni tretman: 300 ml/m2 (1L biocidnog proizvoda je dovoljan za tretman površine do 3,3 m2).

Nakon tretiranja drvo se ne sme koristiti 24 sata, a lica bez zaštitne opreme i životinje držati dalje od tretiranog drveta narednih 48 sati. Ne tretirati hranu, domaće životinje i hranu za životinje. Sprečiti da proizvod dospe u zemljište, vodene tokove, odvodne kanale i kanalizaciju.

Korišćenje proizvoda u profesionalne svrhe, kao i korišćenje u domaćinstvima, mora se vršiti unutar izolovanog prostora ili na ograđenoj nepropusnoj čvrstoj podlozi. Sveže tretirana drvena građa i gotovi proizvodi od drveta moraju biti uskladišteni ispod nadstrešnice, odnosno na nepropusnoj čvrstoj podlozi, kako bi se sprečilo da biocidni proizvod direktno dospe u zemljište ili vodu. prosuti biocidni proizvod se mora sakupiti radi ponovnog korišćenja ili odlaganja.

Biocidni proizvod ne sme se koristiti za tretiranje drveta koje će biti izloženo uticaju vremenskih prilika, kao ni za tretiranje građevinskih konstrukcija ili drveta koje će se koristiti za konstrukcije u otvorenom prostoru u blizini ili iznad vode.

Oprez: Dovodi do jake iritacije oka. Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicma. ƒåuvati van domašaja dece. Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu. Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitu za oči/zaštitu za lice.

AKO DOSPE U OƒåI: Pažljivo isprati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti edicinski savet/posmatranje. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima.

Sadrži permetrin (ISO) i 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Može da izazove alergijsku reakciju.

Broj akta za stavljanje u promet:
532-01-3024/2019-03 od 21.5.2020.

Pakovanje: 1 L  i 10 L (PE plastični kanister).